Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

    Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach
                     im. chor. Józefa Paczkowskiego
              ul. Pomologiczna 15 tel. (46) 833-32-67


    Oferta edukacyjna na rok szkolny 2011 / 2012


    1.  Technikum  4–letnie
             • technik mechanik - obróbka skrawaniem
                                          - spawalnictwo
             • technik informatyk
             • technik pojazdów samochodowych
             • technik elektryk

    2.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3–letnia
             • mechanik pojazdów samochodowych
             • elektromechanik pojazdów samochodowych
             • elektryk
             • oddział wielozawodowy (cukiernik, fryzjer, piekarz, stolarz, 
                  blacharz samochodowy)

    3.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa  2–letnia
             • oddział  wielozawodowy  (sprzedawca, kucharz małej gastronomii)

    4.  Technikum Uzupełniające (zaoczne ) - na podbudowie zasadniczej
            szkoły zawodowej

             • technik pojazdów samochodowych


    W oddziałach wielozawodowych zajęcia praktyczne odbywają się w oparciu
    o indywidualne umowy o szkolenie praktyczne między uczniem a zakładem
    pracy.

    Termin składania dokumentów do wszystkich typów szkół 

      – od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2011r., do godziny 13.00

    Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym
    zawodzie
       a.  dwie podpisane fotografie
       b.  poświadczenie pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną
            naukę zawodu (dotyczy kandydatów do oddziałów wielozawodowych)
       c.  kserokopię aktu urodzenia


  Ogłoszenie list przyjętych:

  Lista wstępna – 30czerwca  2011r., godz.13.00
  Lista ostateczna – 5 lipca  2011 r., godz.13.00
  Lista przyjętych do technikum uzupełniającego – 1 lipca 2011 r.,godz.13.00

  Termin złożenia, przez kandydatów umieszczonych na liście  wstępnej, oryginału 
  świadectwa – od 30 czerwca  2011r., godz.13.00  do 5 lipca  2011r., do godz. 12.00


                                                                odpowiada: Joanna Lwowska      data: 17-03-2011

wytworzył: Joanna Lwowska        data: 17-03-2011

wprowadził: administrator          data: 17-03-2011Rejestr zmian strony